ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

 • 544

Фото без опису

Постановою від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на «непрофесійній основі» скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Одночасно продовжено виплату фізичним особам призначеної компенсації згідно з вищезазначеною постановою до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, встановленої законодавством, але не довше ніж до 31 грудня 2022 р. Даною постановою передбачено виплату компенсації за період з січня 2020 р. у разі звернення за нею протягом 60 календарних днів з дня опублікування прийнятої постанови з метою поновлення прав громадян на отримання компенсації, порушених внаслідок несвоєчасного прийняття порядку здійснення компенсації.

Щомісячна компенсація на догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам з числа членів своєї сім’ї, які спільно з ним проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

 • особами з інвалідністю І групи;
 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись;
 • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністром України.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

До складу сім’ї фізичної особи включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобули освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання чи місця перебування.

Разом з тим, не включаються до складу сім’ї особи, які перебувають на повному державному утриманні та непрацездатні особи.

Документи на предмет призначення компенсації подаються в структурний підрозділ територіальної громади або до управління праці та соціального захисту населення у паперовій формі (з 01.01.2021р. у електронній формі).

Для призначення компенсації фізична особа подає наступні документи:

 • заяву про надання компенсації;
 • заяву про перерахування коштів на особовий рахунок, відкритий в банківській установі;
 • заяву про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;
 • заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/ законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг);
 • копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • копію свідоцтва про народження дитини (при наданні соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнення на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. В декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;
 • копію акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, структурний підрозділ протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати.

Якщо їх буде подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або відправлення поштою.

Компенсація призначається на дванадцять місяців і виплачується щомісячно. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Виплата компенсації припиняється у разі:

 • зміни місця проживання/ перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яке надає соціальні послуги та отримує компенсацію;
 • смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
 • смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;
 • перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:

 • перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів;
 • перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.

Порядок надання відомостей стосовно фізичних осіб, які надають соціальні послуги, які в період отримання компенсації перетинали державний кордон України або перебували за межами України, визначається законодавством.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, перебувала поза межами України менше ніж 10 календарних днів, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні менше ніж протягом одного календарного місяця, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, заяви про продовження надання соціальних послуг з догляду без подання пакета документів

Управління праці та соціального захисту населення, призначає і виплачує компенсацію та здійснює контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги.