ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 • 423

Фото без опису

Товариство з обмеженою відповідальністю «Райківський гранітний кар?єр», код ЄДРПОУ 37671722, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лесі Українки, буд. 19, тел: +380677090454.

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Підприємство планує продовжувати промислову розробку Райківського родовища (ділянка №2) з метою видобування гранітів і мігматитів для виробництва бутового каменю та щебеню будівельного. Спосіб розробки – відкритий (кар’єрний) з буро-вибуховими роботами. Система розробки – транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід.

Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром, пісками та супісками, каолінами, жорствою кристалічних порід та вивітреними гранітами та мігматитами. Загальна середня потужність розкривних порід в межах родовища – 7,6 м. Корисна копалина на родовищі представлена незміненими та порушеними вивітрюванням чудново-бердичівськими гранітами та мігматитами подільського чарнокітового комплексу. Загальна середня потужність корисної копалини до горизонту підрахунку запасів становить 47,8 м, у т.ч. порушених вивітрюванням – 3,4 м.

Гідрогеологічні умови Райківського родовища (ділянка №2) сприятливі для його розробки відкритим способом. Гідрогеологічні умови характеризуються водоприпливом за рахунок атмосферних опадів і підземних вод в кількості 2000,0 м3/добу або 83,3 м3/добу на кінцевий період розробки запасів. Річка Гнилоп’ять огинає родовище з півночі, північно-заходу і півдня. Таким чином, із трьох сторін родовище природно дренується. Родовище розташоване за межами водоохоронних зон.

Технологічна схема розкривних робіт – екскаваторна. Розкрив корисної копалини – капітальною і розрізною траншеями. Закладення траншей – внутрішнє. Для екскавації розкривних порід приймається екскаватор гусеничний Hyundai R 320LC-7 або аналогічний, для транспортування – автосамоскиди БелАЗ-7522 або аналогічні. В якості допоміжного устаткування для зачищення робочих площадок приймається бульдозер Т-170 або аналогічний.

Після відпрацювання кар’єру будуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекультивації порушених гірничими роботами площ земель.

Технічна альтернатива 1. Екскавація корисної копалини виконується екскаваторами, Volvo EC360BLC, фронтальним навантажувачем Komatsu WA5003L або аналогічними із попереднім розпушенням буро-вибуховими роботами методом свердловинних зарядів і транспортування за межі кар’єру на дробильно-сортувальний завод автосамоскидами БелАЗ-7522 або аналогічними. Система розробки транспортна багатоуступна з паралельним фронтом робіт із зовнішнім відвалоутворенням розкривних порід.

Технічна альтернатива 2. Система розробки транспортна із внутрішнім відвалоутворенням розкривних порід.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1. Райківське родовище (ділянка №2) гранітів розташоване за 0,5 км на північний захід від с. Райки у Бердичівському районі Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2. У зв’язку з тим, що родовище має Спецдозвіл на користування надрами №5856 від 18.10.2013 р., розвідане і запаси затверджені Протоколом ДКЗ СРСР №6626 від 23.08.1972 р. і Протоколом УкрТКЗ №4423 від 27.11.1984 р. з географічною прив’язкою територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Покращення загальної соціально-економічної ситуації в районі, відкриття нових робочих місць, забезпечення зайнятості місцевого населення, забезпечення будівельною сировиною. Вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище оцінюється як позитивний.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ліцензійна площа родовища становить 23,0 га. Балансові запаси Райківського родовища (ділянка №2) гранітів і мігматитів згідно форми 5-гр станом на 01.01.2021 р. становлять А+В+С1 – 11852,563 тис.м3, в т. ч. по категоріях А – 4370,163 тис.м3, В – 3797,0 тис.м3, С13685,4 тис.м3. Глибина розробки родовища – на всю потужність розвіданої корисної копалини до відмітки +170,0 м.

Річна виробнича продуктивність кар’єру – до 450,0 тис.м3 по гірничій масі в щільному тілі. Проектна продуктивність кар’єру по розкривним роботам до 200,0 тис.м3. Режим роботи кар’єра по видобуванню гірничої маси – цілорічний, 360 робочих днів на рік в дві робочі 8?годинні зміни, по розкривним роботам – сезонний, 200 робочих днів на рік в одну робочу 8?годинну зміну.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1: дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної або обґрунтовано встановленої СЗЗ; атмосферне повітря – недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; водні ресурси – дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; ґрунти – дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно Закону України «Про охорону земель»; поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам відповідно до Закону України «Про відходи».

Щодо технічної альтернативи 2: Те ж, що за технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: дотримання обґрунтованого розміру СЗЗ згідно з ДСП 173-96 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 362 від 02.07.2007 р. № 653 від 31.08.2009 р., №952 від 18.05.2018 р.

Щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається див. п.3.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1: Еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Організація під’їзних та внутрішньокар’єрних доріг. Організація нагірних канав для відведення дощових і талих вод. Збереження зелених насаджень в межах планованого проммайданчика. Забезпечити заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах ділянки робіт від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) викликаних діяльністю підприємства. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до законодавства України. Для належного захисту території роботи необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: максимального збереження ґрунтово-рослинного шару та відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів прилягаючих територій.

Щодо технічної альтернативи 2: Те ж, що за технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим покриттям, проектом передбачено благоустрій та облаштування території.

Щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається див. п.3.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Щодо територіальної альтернативи 1: При оцінці впливу на довкілля діяльності з експлуатації необхідно враховувати такі її компоненти:

Клімат і мікроклімат: вплив кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, не прогнозується.

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин при проведенні розвантажувально-навантажувальних робіт, буро-вибухових робіт, при роботі двигунів автотранспорту та в процесі їх обслуговування.

Геологічне середовище: порушення земної поверхні та зміни ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робіт.

Водне середовище: вплив на ґрунтові води через скиди у разі водопритоку при досягненні рівня підземних вод.

Ґрунти: вилучення земель для проведення гірничих робіт, вплив на ґрунти в результаті порушення ґрунтово-рослинного шару та пухких порід.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду: ареали розповсюдження мисливських, червонокнижних та інших цінних видів флори і фауни, а також об'єкти природно-заповідного фонду України в районі робіт відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок забезпечення сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається, оскільки в районі проведення робіт об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2: Те ж, що за технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

Щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається див. п.3.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

 1.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

 1.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23.05.2017 р.

 

 1.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 2) проведення громадського обговорення планованої діяльності; 3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1.  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1.  Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть позитивні висновки ОВД, надані Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської ОДА.

 

 1.  Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, тел.: (0412) 47-25-36, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Семенюк Микола Миколайович.