Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантних посад

  • 101
Фото без опису
Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу з питань соціального 
захисту населення апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Основні функціональні обов’язки начальника відділу з питань соціального захисту населення апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки
між працівниками, очолює та контролює їх роботу, планує роботу відділу.

Організовує роботу відділу щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення з максимальною зручністю та мінімальними затратами, згідно з вимогами до чинного законодавства.

Проводить особистий прийом відвідувачів, приймає рішення щодо
розв’язання спірних питань між спеціалістами відділу та відвідувачами.

Надає консультації стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій, грошових виплат, соціальних послуг, пільг, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних виплат, передбачених діючим законодавством.
 

 Контролює підготовку та комплектування документів для передачі
їх до центральних органів виконавчої влади із соціального захисту щодо розгляду їх на засіданні районної комісії з питань призначення державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій.

 Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій громади. Контролює підготовку спеціалістами відділу проєктів відповідей на звернення та забезпечує своєчасне та якісне їх надання.

  Організовує підготовку проєктів розпоряджень сільського голови   стосовно діяльності відділу у сфері соціального захисту населення.

 Керує розробкою проєктів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері діяльності відділу.

 Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

      В установленому порядку організовує семінари з підприємствами та організаціями з питань надання послуг з соціальної підтримки населення.

          Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.
          Розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяє в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання.

Визначає потреби громади у надавачах соціальних та реабілітаційних
послуг та проводить підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів.

          Проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг
населенню громади. Узагальнює отриману інформацію, проводить роботу щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб громади. Готує статистичні звіти для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

 Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів
відповідно до встановленого порядку.

 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього
службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

Приймає в межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії
корупції.

 Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

 Виконує інші завдання та доручення керівництва сільської ради.
 

Організовує роботу з використанням інтегрованого підходу у наданні
соціальних послуг особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, сприяє отриманню ними соціальної підтримки.
Вживає заходи щодо налагодження координації роботи закладів та установ, які становлять інфраструктуру територіальної громади.

 

Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу архітектури, містобудування, 
екології та розвитку громади апарату Швайківської сільської ради Бердичівського 
району Житомирської області:

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Основні функціональні обов’язки начальника відділу з питань соціального захисту населення апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

Здійснює керівництво відділом в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов’язки  між працівниками, очолює та координує їх роботу.

Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо реалізації політики у визначеній сфері. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до повноважень відділу.

Розробляє положення відділу та посадові інструкції працівників відповідного структурного підрозділу.

Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами сільської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу.

Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань. Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей.

Розробляє, організовує підготовку та розгляд в установленому порядку проєктів рішень сільської ради її виконавчого комітету, що стосуються регулювання містобудівної діяльності, екологічних питань та розвитку громади.

Бере участь в організації прийомів юридичних осіб та громадян, що стосуються компетенції відділу.

Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

 

Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста ll категорії відділу з юридичних питань

та земельних відносин апарату:

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи

Основні функціональні обовязки спеціаліста ll категорії відділу з юридичних питань та земельних відносин апарату:

Виконувати основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Дотримуватися вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцією» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Забезпечувати проведення на території сільської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

Організовувати виконання доручених робіт.

Вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та обновлення земельних ділянок на території сільської ради.

Брати участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

Реалізувати на території сільської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

Готувати та вносить на розгляд сільської ради пропозиції та  проєкти рішень щодо:

-  встановлення ставки земельного податку;

-  передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- готує та вносить на розгляд ради проєкти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

За дорученням сільського голови інформує населення щодо вилучення (викуп), надання земельних ділянок.

Здійснювати контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних  ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

Здійснювати контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

Здійснювати на території сільської ради моніторинг земель, організовувати здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

Приймати участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди.

Здійснювати на території сільської ради облік і звітність, як державну, так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

Брати участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

Розглядати звернення юридичних та фізичних осіб із земельних питань і готувати відповіді згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян»

Брати участь в роботі постійної депутатської комісії з питань земельних відносин.

Надавати довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

Вносити начальнику відділу  пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території сільської ради.

Здійснювати інші функції, що випливають з  покладених на нього сільською радою завдань.

Несе відповідальність за  зберігання в належному стані та використання в  практичній роботі  картографічних  матеріалів сіл, які увійшли до складу Швайківської територіальної громади.

Веде облік та контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням, веде особистий прийом громадян.

Виконує інші доручення сільського голови, секретаря сільської ради, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника відділу з питань пов’язаних з діяльністю сільської ради та її органів.

 

Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення. Детально з умовами конкурсу, основними функціональними обов’язками та умовами оплати праці можна ознайомитися на сайті Швайківської сільської ради https://shvaykivska-gromada.gov.ua/vakansii-20-04-15-28-08-2019/?p=1 та за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16, тел. .+380982258862.

 

Розпорядження про оголошення конкурсу

 

Перелік питань для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад