Оголошення про конкурс заняття вакантної посади головного спеціаліста загального відділу апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області

  • 120
Фото без опису
Кваліфікаційні вимоги до посад:

вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

без вимог до стажу роботи.

Основні функціональні обов’язки головного спеціаліста загального відділу апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи з персоналом та служби в органах місцевого самоврядування в сільській раді;

визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб та керівників підпорядкованих установ;

веде встановлену звітно-облікову документацію, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування;

проводить роботу з резервом кадрів сільської ради, а також здійснює організаційне забезпечення формування кадрового резерву;

 вносить пропозиції сільському голові щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб сільської ради при плануванні періодичного переміщення по службі;

вивчає разом з іншими відділами сільської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в сільській раді попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням служби в сільській раді, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів в апараті і виконавчих органах сільської ради;

приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, проводить спеціальну перевірку, перевірку згідно Закону України «Про очищення влади» та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

розглядає та вносить на розгляд сільському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

готує проєкти розпоряджень сільського голови про призначення на посади та звільнення з посад працівників сільської ради та керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;

обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників сільської ради;

у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

своєчасного готує документи щодо призначення пенсій працівникам;

здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

готує документи для відрядження працівників у межах України та за кордон;

у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису сільської ради;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів з питань роботи з персоналом;

проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій територіальної громади;

розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

розробляє проєкти нормативно-правових актів, що стосується питань роботи з  персоналом;

проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

проводить перевірку у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних ― військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників ― посвідчень про приписку до призовних дільниць);

повідомляє в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

оповіщує на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників апарату про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

забезпечує повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників сільської ради;

підтримує постійну взаємодію з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників, яких приймає сільський голова, з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;

організовує періодичні звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проводить звірки особових карток працівників, яких приймає сільський голова,  з обліковими даними військових комісаріатів;

вносить в п’ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням про зміну облікових даних;

приймає під підпис від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних та списками призовників;

своєчасно оформляє бронювання військовозобов’язаних сільської ради на період мобілізації та на воєнний час;

складає і не пізніше 1 грудня поточного року подає до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

веде журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень сільської ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства та іншим нормативно-правовим актам з питань діловодства;

приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву сільської ради та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, розпорядження сільського голови тощо;

забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;

в межах своєї компетенції надає для оприлюднення на офіційному сайті сільської ради, рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови;

забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва Швайківської сільської ради;

бере участь у перевірках стану організації роботи з персоналом, діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів структурних підрозділів сільської ради, вивчає роботу діловодних служб цих органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті сільської ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво сільської ради з цих питань;

Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату Швайківської сільської ради, іншим підрозділам сільської ради;

сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату сільської ради, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб та інших структурних підрозділів сільської ради;

узагальнює номенклатуру справ апарату Швайківської сільської ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ.

 

Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16 тел.4-02-03.

 

Начальник загального

відділу апарату  Оксана ВІННИЧЕНКО